We produce fluid power solutions

Prohlášení o ochraně údajů

Toto prohlášení o ochraně údajů se zakládá na Evropském obecném nařízení o ochraně údajů (EU DSGVO). Je platné pro všechny společnosti skupiny ARGO-HYTOS , sídlící v zemích EU a ve Švýcarsku.

V tomto prohlášení o ochraně údajů zjistíte, které údaje shromažďujeme, jaký účel tím sledujeme a jak tyto data ochraňujeme. Jmenovali jsme osoby, pověřené ochranou údajů, které Vám kdykoliv zodpoví dotazy, na něž v následujícím prohlášení nenajdete odpověď.

Kontaktovat je můžete na těchto adresách:

Osoba pověřená ochranou údajů na úrovni koncernu skupiny ARGO-HYTOS

ARGO-HYTOS Group Ltd
Neuhofstrasse 1
CH-6340 Baar
legaloffice@argo-hytos.com

Osoba pověřená ochranou údajů ARGO-HYTOS GmbH
ARGO-HYTOS GmbH
Industriestrasse 9
D-76703 Kraichtal
dataprotection.de(at)argo-hytos.com

Osoba pověřená ochranou údajů ARGO-HYTOS s.r.o.
ARGO-HYTOS s.r.o.
Osoba pověřená ochranou údajů
Delnická 1306
CZ-54315 Vrchlabí
dataprotection.cz@argo-hytos.com

Osoba pověřená ochranou dat ARGO-HYTOS sp. z.o.o. ul.
Władysława Grabskiego 27
PL-32-640 Zatordataprotection.pl(at)argo-hytos.com
dataprotection.pl@argo-hytos.comI. Shromažďování údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme v následujících případech:

 1. Návštěva webových stránek
 2. Kontaktní formulář
 3. Newsletter
 4. Registrace Download-Portal PRM
 5. Uchazeči
 6. Objednávky, zakázky

Právní důvody pro shromažďování osobních údajů mohou být následující:

 • Plnění smluvních povinností
 • Váš souhlas
 • Oprávněné zájmy z naší strany
 • Ÿ  Povinnosti ze zákona a veřejný zájem

Pokud se zpracování údajů zakládá na Vašem souhlasu, můžete ho kdykoliv a bez udání důvodů odvolat. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů, které se dosud uskutečnilo na základě Vašeho předchozího souhlasu (viz bod IV odvolání souhlasu).


1. Návštěva webových stránek

Navštívíte-li naše webové stránky, ukládají naše servery údaje dočasně v souboru protokolů, v tzv. Server-Logfiles. Tyto údaje budou vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro dosažení účelu, pro který byly uloženy. Ukládají se následující údaje:

 • IP-adresa poptávajícího se počítače
 • Datum a čas přístupu/vyvolání
 • Název a URL vyvolaných údajů
 • Operační systém Vašeho počítače a Vámi používaný prohlížeč
 • Země, ze které se uskutečnil přístup na naše webové stránky
 • Název internetového Service Providers
 • Rozdíl časového pásma vzhledem ke středoevropskému času (GMT)
 • Obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • Status přístupu/HTTP-kód statutu
 • Objem přenášených údajů
 • Naposledy navštívená stránka
 • Nastavení prohlížeče
 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče
 • Aktivované Plugins prohlížeče

Právním podkladem pro dočasné uložení osobních údajů a Logfiles je náš oprávněný zájem. Oprávněný zájem vzniká, abychom mohli

 • dodávat korektní obsah našich webových stránek
 • optimalizovat obsah našich webových stránek
 • v případě počítačového útoku podat příslušným úřadům informace, nutné k trestnímu stíhání
 • naši nabídku a naši prezentaci na internetu dále zlepšovat
 • shromažďovat statistické údaje
 • provádět objednávky na našem Download-Portal

2. Kontaktní formulář
Budete-li nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře, budou Vámi dodané údaje zpracovávány pro vytvoření a realizaci kontaktní poptávky. Pokud nás budete kontaktovat, jsou pro zpracování Vašeho dotazu bezpodmínečně nutné následující údaje:

 • Příjmení
 • Firma
 • Ulice
 • PSČ
 • Město
 • Země
 • Telefon
 • E-mail
 • Zákaznický vztah k ARGO-HYTOS (nový/stávající)
 • Důvod dotazu (zpráva)

Právním podkladem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem na této službě. Slouží-li navázání kontaktu k plnění smlouvy, jejíž jste Vy nebo firma, u které pracujete, smluvní stranou, nebo k provádění předběžných smluvních opatření, je toto dodatečným právním podkladem pro zpracování údajů. Vaše údaje budou vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro dosažení účelu, pro který byly uloženy.


3. Newsletter

Máte možnost prostřednictvím našich webových stránek odebírat naše Newsletter. Zasílání Newsletter probíhá na základě Vašeho přihlášení se na webových stránkách. Právním podkladem pro zpracování Vašich údajů po přihlášení se k odebírání Newsletter je předložení Vašeho souhlasu. Pro zpracování jste proto v rámci procesu přihlašování požádáni o Váš souhlas a jste odkazováni na toto prohlášení o ochraně údajů.

Při přihlášení jsou ukládány následující údaje:

 • IP- adresa vyvolávajícího počítače
 • Datum a čas registrace

Tyto údaje shromažďujeme a zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu.
Máte kdykoliv možnost odebírání Newsletter odhlásit a Vámi udělený souhlas odvolat. Odkaz na odhlášení naleznete v každém Newsletter. Vaše údaje budou u nás uloženy do doby, než Newsletter odhlásíte.


4. Registrace Download-Portal PRM

Při registraci pro Downloadportal PRM získáte přístup do tohoto portálu, chráněný heslem. Pro provoz portálu jsou bezpodmínečně nutné následující údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • E-mail
 • Firma
 • Heslo
 • Heslo opakovat
 • č. SAP
 • sériové číslo

Pro umožnění stahování softwaru pro parametrování, firmwaru a inicializačních souborů a abychom s Vámi mohli komunikovat, potřebujeme Vaše jméno a údaje o Vaší firmě a adrese.
Pokud vypovíte Váš registrační účet, budou Vaše údaje, týkající se Downloadportal vymazány s výhradou zákonné povinnosti uchovávání.


5. Uchazeči

Pokud se u nás ucházíte o místo, budou Vaše osobní údaje zpracovávány v procesu uchazečského řízení. Toto zpracování může probíhat i elektronicky. Uzavřeme-li s některým uchazečem pracovní smlouvu, jsou získané údaje uloženy na základě průběhu pracovního vztahu s dodržováním zákonných předpisů.
Je-li uchazečské řízení ukončeno bez přijetí, Vaše údaje budou vymazány, pokud nám nedáte souhlas je uchovávat dál a použít v případě dalšího uchazečského řízení. Máte možnost tento souhlas kdykoliv dodatečně odvolat.

6. Objednávky, zakázky
Jste-li v nějaké smlouvě o dodávkách nebo v nějaké objednávce mezi námi a nějakou firmou nebo u zakázky, kterou nějaké firmě přidělíme, uvedeni jako kontaktní osoba, zpracovávají se Vaše osobní údaje za účelem plnění a průběhu smlouvy nebo zakázky. Toto zpracování může probíhat i elektronicky. Ukládají se následující údaje:

 • Příjmení
 • Jméno
 • Funkce ve firmě
 • Telefonní číslo (přímá linka)

Právním podkladem pro zpracování údajů je plnění smlouvy, objednávky nebo zakázky. Vaše údaje budou smazány, jakmile již nejsou nutné k dosažení účelu jejich uložení.


II. Poskytování údajů

Vaše osobní údaje poskytneme pouze v případě, že jste k tomu dali výslovný souhlas, pokud k tomu máme povinnost ze zákona nebo pokud je to nutné v rámci používání webových stránek k zodpovězení dotazů, zpracování zakázek nebo k vykonání Vámi požadovaných služeb. Kromě toho můžeme Vaše údaje poskytnout podnikům, spojených s námi ve skupině a prodejním partnerům, uvedeným na našich webových stránkách.
Využití poskytnutých údajů třetími osobami je omezeno výše zmíněným účelem. Podniky třetích osob jsou povinny chránit Vaše údaje nebo osobní sféru ve stejném rozsahu, jako my. Pokud v některé zemi nebude ochrana údajů na takové úrovni, jak je tomu ve Švýcarsku nebo ve smyslu Evropského obecného nařízení o ochraně údajů (EU-DSGVO), zajistíme prostřednictvím smlouvy, aby byly Vaše osobní údaje chráněny podle švýcarského práva o ochraně údajů, příp. podle zákonů o ochraně údajů Evropské unie.

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme příjemcům následujících kategorií:

 • Společnosti koncernu
 • Obchodní partneři koncernu
 • Partneři v oblasti logistiky
 • Internet Service Provider
 • E-Mail-Marketing Partner
 • Podniky pro kontrolu bonity a inkasní partneři

Pokud budeme k zajištění našich služeb angažovat subdodavatele, přijmeme vhodná právní a taková technická a organizační opatření, aby bylo o ochranu osobních údajů náležitě, podle příslušných zákonných ustanovení, postaráno.


III. Doba uchovávání údajů

Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je nutno pro účel, ke kterému byly shromážděny nebo na dobu, ke které jsme povinováni na základě platných zákonů a předpisů nebo smluvních závazků. Osobní údaje, které již nepotřebujeme, jsou vymazány.

IV. Vaše práva na ochranu údajů

Pokud společnost ARGO-HYTOS shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje, máte následující práva. Abychom zajistili, že se osobní údaje nedostanou do rukou nepovolaným osobám, požadujeme za určitých okolností prokázání totožnosti a informace o Vašem styku s námi.

Informace: máte právo požadovat informace o tom, zda a v jakém rozsahu zpracováváme Vaše osobní údaje a dále přesnější informace o jejich využití.

Oprava: máte právo požadovat opravu námi uložených údajů, pokud si myslíte, že jsou nesprávné nebo neúplné.

Vymazání: máte právo požadovat vymazání Vašich osobních údajů. To je možné poté, co odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, pokud Vaše údaje k původnímu účelu již nepotřebujeme nebo pokud nejsme k uchovávání údajů povinováni ze zákona.

Omezení zpracování: máte právo nechat omezit zpracování Vašich osobních údajů – např. když pochybujete o jejich správnosti nebo chcete-li omezit jejich využívání.

Přenositelnost údajů: za určitých okolností máte právo požadovat vydání Vašich osobních údajů, které jste nám dali k dispozici, v běžném elektronickém datovém formátu, a to buď přímo Vám nebo Vámi jmenované pověřené osobě.

Námitka: máte právo kdykoliv do budoucna odvolat souhlas, který jste nám udělili ke zpracování Vašich osobních údajů k jednomu nebo více účelům.

Žádosti ohledně výše jmenovaných práv na ochranu Vašich osobních údajů mohou být podány neformálně, tedy i prostřednictvím e-mailu na jednu z následujících adres:

Osoba pověřená ochranou údajů na úrovni koncernu skupiny ARGO-HYTOS

ARGO-HYTOS Group Ltd
Neuhofstrasse 1
CH-6340 Baar
legaloffice@argo-hytos.com

Osoba pověřená ochranou údajů ARGO-HYTOS GmbH
ARGO-HYTOS GmbH
Industriestrasse 9
D-76703 Kraichtal
dataprotection.de(at)argo-hytos.com

Osoba pověřená ochranou údajů ARGO-HYTOS s.r.o.
ARGO-HYTOS s.r.o.
Osoba pověřená ochranou údajů
Delnická 1306
CZ-54315 Vrchlabí
dataprotection.cz@argo-hytos.com

Osoba pověřená ochranou dat ARGO-HYTOS sp. z.o.o. ul.
Władysława Grabskiego 27
PL-32-640 Zator
dataprotection.pl@argo-hytos.com

Dále máte právo podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů stížnost na neoprávněné zpracování Vašich osobních údajů. V úvahu přichází Úřad pro ochranu osobních údajů, který je příslušný Vašemu místu pobytu nebo pracovišti (pokud se Vaše místo pobytu nebo pracoviště nacházejí v EU).


V. Zabezpečení údajů

Přijali jsme taková technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom ochránili Vaše osobní údaje proti zmanipulování, ztrátě, zničení nebo proti nedovolenému přístupu neoprávněných osob a abychom zaručili ochranu Vašich práv a dodržování všech ustanovení, aplikovaných v případě práv na ochranu údajů.
Přijatá opatření mají zaručit důvěrnost a integritu Vašich údajů a trvale zajistit disponibilitu a zatížitelnost našich systémů a služeb při zpracování Vašich údajů. Tato opatření mají mimo jiné zajistit, aby se v případě jakéhokoliv fyzického nebo technického incidentu daly údaje rychle obnovit a byly k dispozici.
Zásadně omezujeme přístup k osobním údajům. Osoby, které tento přístup mají, jsou vázány mlčenlivostí o veškerých informacích.

VI. Vyhodnocování údajů (webové stránky a sociální sítě)

1. Cookies
Tyto webové stránky používají za účelem zpětné vysledovatelnosti jejich využívání i Cookies. Jsou to malé soubory, které webový portál zanechá ve Vašem počítači, tabletu nebo smartphone, když stránky navštívíte. Portál si díky jim může po určitou dobu „zapamatovat“ různá zadání a nastavení (např. přihlašovací heslo, jazyk, velikost písma a jiné preference) a Vy je při další návštěvě a navigaci na portálu už nemusíte znovu provádět.
Na našich stránkách používáme Cookies pro uložení Vaší případné účasti v anketě, týkající se užitečnosti obsahu stránek (to proto, aby Vás dialogové okno znovu a znovu nevyzývalo k zodpovězení dotazů stejné ankety) nebo kvůli Vašemu rozhodnutí pro (nebo proti) používání Cookies na tomto portálu. Také několik videí umístěných na našich stránkách používá Cookies pro vytváření anonymních statistik, týkajících se navštívení stránek a vybraných videí.

Informace, získané pomocí Cookies nejsou použity k Vaší identifikaci. Cookies neslouží žádnému jinému účelu, než výše uvedenému.

Cookies můžete libovolně regulovat, např. zakázat nebo vymazat. Jak to funguje, naleznete na webové stránce www.aboutcookies.org.  v případě, že Cookies zakážete nebo vymažete, může se stát, že budete muset některá nastavení při každé návštěvě našich stránek provádět ručně a počítat s omezením některých funkcí.


2. Social Plug-ins

Tyto webové stránky obsahují Social Plugins, jako např. ikonu "Like" poskytovatele Facebook. Při vyvolání webové stránky spouštějí Social Plugins automaticky a nezávisle na tom, zda jste na ikonu klikli nebo zda jste či nejste členem této sociální sítě, přenos Vašich údajů (IP-adresa, datum a čas návštěvy atd.) danému poskytovateli.

 • Twitter. poskytovatel: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA94107, USA
  Twitter Privacy Policy

Pokud nechcete, můžete ve Vašem nastavení prohlížeče Plugins příslušných třetích poskytovatelů zakázat.


3. Webová analýza

Kvůli analýze údajů o využívání (lokalizační údaje), která slouží k identifikaci trendů a zlepšování naší online- nabídky, se používají nástroje pro webovou analýzu níže uvedených poskytovatelů.
Údaje tak nezpracováváme pouze my, ale z našeho pověření i poskytovatelé webové analýzy. Ti používají informace k vyhodnocování využívání webových stránek, k sestavování přehledů o aktivitách na webových stránkách a poskytují další služby, spojené s využíváním webových stránek a internetu vůbec. Tito poskytovatelé webové analýzy mohou předávat tyto informace třetím osobám, pokud jim to předepisuje zákon nebo pokud je tyto třetí osoby zpracovávají z pověření poskytovatele webové analýzy. IP-adresa, kterou získá Google Analytics přes Váš prohlížeč, není přidávána k ostatním údajům na Google. (viz podmínky Google Analytics, uvedené níže).

 • Google Analytics, Google Adwords, Google DoubleClick. poskytovatel: Google Inc.; Goal: Website Analysis), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  Google Privacy Policy
 • HotJar Web Analytics Service. poskytovatel: HotjarHotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta
  Hotjar Privacy Policy
 • Optimizely. poskytovatel: Optimizely GmbH, Christophstraße 15-17, 50670 Köln
  Optimizely Privacy Policy

4. Odkazy
Tato webová stránka může obsahovat informace třetích osob nebo odkazy na webové stránky třetích osob, které jsou poskytovány výhradně z důvodů uživatelského pohodlí a informovanosti. Upozorňujeme Vás na to, že toto prohlášení o ochraně údajů se nevztahuje na obsah informací nebo webových stránek třetích osob.
Obsah informací nebo webových stránek třetích osob – včetně webových stránek třetích osob, na které je na našich stránkách v rámečcích odkazováno, se nacházejí mimo sféru našeho vlivu. Odmítáme nést jakoukoliv odpovědnost za správnost, úplnost a právoplatnost zde uvedených informací a odkazů na další webové stránky a za veškeré zde uvedené nabídky, služby apod. Využívání takových informací a webových stránek je výhradně na Vaši zodpovědnost.

VII. Změna prohlášení o ochraně údajů

Pokud by došlo ke změnám v zákoně nebo pokud bychom zavedli nové služby, mohla by vzniknout potřeba změny tohoto prohlášení o ochraně údajů. Proto si vyhrazujeme právo toto prohlášení o ochraně údajů v případě potřeby upravit. Rozhodující je vždy prohlášení o ochraně údajů, aktuální v době Vaší návštěvy webových stránek.

Poslední aktualizace: 03.04.2019

Subscribe newsletter