Umowa Licencyjna Oprogramowania

Uwaga! Przed pierwszym użyciem zainstalowanego Oprogramowania należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej Umowy. Korzystając z Oprogramowania użytkownik zgadza się na wszystkie warunki niniejszej Licencji. W przypadku gdy użytkownik nie zgadza się na jakiekolwiek warunki niniejszej Licencji, zobowiązany jest niezwłocznie odinstalować Oprogramowanie.

Niniejsza Umowa Licencyjna Oprogramowania reguluje prawa i ograniczenia dotyczące korzystania z oprogramowania parametryzującego PRM9, włącznie ze wszystkimi odnośnymi dokumentami („Oprogramowanie”), chyba że nabywca i ARGO-HYTOS zawarli odrębną umowę na zakup urządzenia docelowego, która podlega Uzupełniającym Warunkom Sprzedaży i Dostawy Oprogramowania (w uzupełnieniu Ogólnych Warunków Dostawy i Usługi). Dostęp do niniejszego Oprogramowania zostaje przyznany wyłącznie w celu zaprogramowania urządzenia PRM9 firmy ARGO-HYTOS.

1. Udzielenie Licencji

Użytkownikowi udziela się niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na nieodpłatne użytkowanie niniejszego Oprogramowania do celów, do jakich jest ono przeznaczone („Licencja”). Zabrania się wykonywania kopii (z wyjątkiem kopii zapasowych), modyfikowania, dekompilowania, dezasemblowania, odszyfrowywania oraz tworzenia utworów pochodnych Oprogramowania, bądź kasowania części składowych Oprogramowania, jak również wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu. Zabrania się ponadto wypożyczania, oddawania w dzierżawę, użyczania bądź sprzedaży Oprogramowania, a także przyznawania sublicencji lub wprowadzania na rynek całości bądź części Oprogramowania bez uzyskania wyraźnej zgody.

2. Prawa autorskie

Właścicielem Oprogramowania jest ARGO-HYTOS bądź jego dostawcy. Jest ono chronione przez krajowe i międzynarodowe prawa autorskie, traktaty międzynarodowe oraz inne przepisy traktatowe i ustawowe obowiązujące w danym państwie, w związku z czym użytkownik zobowiązany jest traktować Oprogramowanie jak każdy inny materiał chroniony prawem autorskim. Dopuszcza się przy tym: a) wykonanie jednej kopii Oprogramowania wyłącznie w celu utworzenia kopii zapasowej bądź archiwalnej, lub b) przeniesienie Oprogramowania na pojedynczy dysk twardy, pod warunkiem, że oryginał zachowany zostanie wyłącznie jako kopia zapasowa lub archiwalna.

3. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Licencja na Oprogramowanie udzielana jest bez jakiejkolwiek gwarancji. Bezpośrednie lub pośrednie gwarancje, zwłaszcza dotyczące przydatności Oprogramowania do jakichkolwiek zastosowań planowanych przez użytkownika zostają niniejszym wyłączone, chyba że użytkownik i ARGO-HYTOS zawarli umowę, w której stwierdzono wyraźnie inaczej. ARGO-HYTOS lub jego dostawcy nie są zobowiązani do naprawy oprogramowania, usuwania błędów bądź zapewniania wsparcia technicznego poprzez sam fakt udostępnienia Oprogramowania przez ARGO-HYTOS lub jej dostawców.

4. Ograniczenie odpowiedzialności

ARGO-HYTOS lub jej dostawcy nie mogą w żadnym wypadku zostać pociągnięci do odpowiedzialności z powodu szkód po stronie użytkownika lub osób trzecich wywołanych instalacją bądź dystrybucją Oprogramowania, z wyjątkiem sytuacji, w których da się w sposób bezsprzeczny stwierdzić, że wynikły z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa po stronie ARGO-HYTOS lub członków jej kierownictwa. W żadnym wypadku ARGO-HYTOS lub jej dostawcy nie mogą odpowiadać za utratę zysków, utratę danych bądź informacji biznesowych lub jakiekolwiek inne szkody, włącznie ze szkodami szczególnymi, bezpośrednimi, pośrednimi, wynikowymi, ani też z tytułu odszkodowania z nawiązką, czy też dalszych lub późniejszych szkód.

5. Wiążący charakter Licencji

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy bądź jej część zostaną uznane za niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia Licencji pozostaną w pełni skuteczne i obowiązujące. Prawa użytkownika z tytułu niniejszej Licencji wygasają automatycznie w momencie, w którym złamie on dowolny warunek lub dowolne warunki Licencji bądź nie wyrazi zgody na ich treść. W przypadku unieważnienia Licencji użytkownik zobowiązany jest do odinstalowania i/lub zniszczenia wszystkich kopii Oprogramowania. Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może ponieść ARGO-HYTOS z powodu nieprzestrzegania niniejszej Umowy Licencyjnej Oprogramowania przez użytkownika.

6. Obowiązujące prawo

Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa materialnego Republiki Czeskiej z wyłączeniem przepisów międzynarodowego prawa prywatnego (norm kolizyjnych). Sąd właściwym miejscowo dla dealerów/podmiotów handlowych/sprzedawców i przedsiębiorców jest sąd w Hradec Králové.

7. Uwagi

Użytkownik jest świadomy, że:

Subscribe newsletter