We produce fluid power solutions

Kodeks postępowania

Celem ARGO-HYTOS jest osiągnięcie pozycji jednego z wiodących producentów systemów hydrauliki na świecie. Jesteśmy i pozostaniemy firmą rodzinną o długoterminowej strategii zarządzania. Niniejszy Kodeks Postępowania jest częścią naszej społecznej odpowiedzialności i kluczem do sukcesu.

Odpowiedzialność

Oczekujemy, że każdy z naszych pracowników czuje się odpowiedzialny za przestrzeganie niniejszego Kodeksu. Zarząd firmy jest odpowiedzialny za wdrożenie jego zasad. Przedstawione zasady stanowią minimum wymagań dla personelu ARGO-HYTOS.

Prawa człowieka

Zobowiązujemy się do przestrzegania praw człowieka, uznawanych na całym świecie i obowiązujących w naszej strefie wpływów.

Zatrudnienie nieletnich

Jesteśmy przeciwko zatrudnianiu osób nieletnich w naszej firmie i tego samego oczekujemy od naszych partnerów biznesowych. Popieramy konwencję ONZ o Prawach Dziecka.

Praca przymusowa

Nie uznajemy żadnej z form pracy przymusowej.

Dyskryminacja i szacunek wobec innych

Chcemy zapewnić miejsca pracy wolne od dyskryminacji pod względem płci, rasy, koloru skóry, przekonań religijnych, wieku, pochodzenia, niepełnosprawności czy też orientacji seksualnej. Szanujemy godność, prywatność i osobowość każdego człowieka.

Wynagrodzenie i godziny pracy

Rozumiemy potrzebę odpowiedniego wynagradzania naszych pracowników i przestrzegamy prawnie ustalonej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Przestrzegamy przepisów dotyczących godzin pracy w każdym z naszych oddziałów.

Rozwój pracowników

Nasz sukces oparty jest na posiadaniu zaangażowanych i dobrze wyszkolonych pracowników. Uważamy, że ich rozwój jest kluczową inwestycją
w przyszłość naszej firmy. Cenimy chęć doskonalenia wiedzy społecznej i technicznej.

Pogodzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych

W oparciu o prorodzinną politykę firmy, dążymy do podniesienia satysfakcji i motywacji pracowników, a tym samym zwiększenia wydajności grupy.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Chcemy unikać wypadków dlatego zapewniamy bezpieczeństwo środowiska pracy. Nasi pracownicy mogą wykonywać powierzone im zadania nie doświadczając uszczerbku na zdrowiu. Dążymy do tego poprzez ciągłe udoskonalanie stanowisk roboczych, wdrażanie skutecznych środków zapobiegawczych, ciągły rozwój, inwestycje w bezpieczeństwo techniczne oraz monitorowanie warunków pracy.

Odpowiedzialność ekologiczna

Postrzegamy ochronę środowiska i zasobów naturalnych poprzez prowadzenie zrównoważonej i sprawiedliwej gospodarki. Bierzemy pod uwagę potrzeby obecnych oraz przyszłych pokoleń, tak, aby ochronić i przywrócić integralność ekosystemu Ziemi. Dbamy o stałe podnoszenie jakości systemu zarządzania środowiskowego w naszych zakładach produkcyjnych na całym świecie. Lokalne przepisy dotyczące ochrony środowiska oraz specyfikacje grupy ARGO-HYTOS traktujemy jako niezbędne minimum.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe naszych pracowników oraz partnerów biznesowych są wykorzystywane jedynie w celach zgodnych z prawem. Są one również chronione przed utratą oraz dostępem osób nieupoważnionych.

Konflikt interesów oraz próby przekupstwa

Oświadczamy, że nie praktykujemy żadnych inwestycji, które mogłyby doprowadzić do konfliktu interesów. Nie akceptujemy również prób przekupstwa, w szczególności łapówek i innych nielegalnych transakcji.

Partnerzy biznesowi

Zachęcamy naszych partnerów biznesowych do wprowadzenia podobnych zasad odpowiedzialności społecznej w swoich firmach.

 

 

Subscribe newsletter