Licenční podmínky

Důležité! Přečtěte si důkladně tento text, dříve než začnete pracovat s nainstalovaným software. Prvním spuštěním software prohlašujete, že s předkládanými podmínkami souhlasíte. Pokud se všemi zde uvedenými podmínkami nesouhlasíte, neprodleně software odinstalujte.

Tyto licenční podmínky upravují práva a omezení pro používání konfiguračního software PRM9 včetně příslušných dokumentací ("software"), pokud s Vámi při nákupu cílového zařízení nebyla odděleně, jako doplněk našich obecných dodacích a výkonnostních podmínek, uzavřena dohoda o platnosti Doplňujících dodacích podmínek pro software.

Tento software je poskytován výhradně pro programování produktu PRM9 společnosti ARGO-HYTOS.

1. Uživatelské právo

Udělujeme vám nevýlučné a nepřenosné právo bezplatně používat software k účelu, ke kterému byl naší společností určen ("licence").

Není dovoleno software kopírovat (s výjimkou vytvoření záložní kopie), měnit, dekompilovat, dekódovat, vytvářet produkty ze softwaru odvozené, vyjímat jeho části či je jakýmkoli jiným způsobem měnit. Software nelze pronajímat třetím osobám, prodávat nebo jakoukoliv jinou formou uvádět na trh (bez našeho výslovného povolení) nebo k němu udělovat sublicence.

2. Autorské právo

SOFTWARE je vlastnictvím společnosti ARGO-HYTOS nebo jejích dodavatelů a je chráněn zákonem o autorských právech, mezinárodními smlouvami a jinými vnitrostátními právními předpisy. Z tohoto důvodu musíte se SOFTWARE manipulovat jako s každým jiným materiálem, chráněným autorskými právy s výjimkou, že (buď) smíte vytvořit kopii SOFTWARE výhradně pro účely zálohování či archivace nebo (b) smíte SOFTWARE přenést na jediný pevný disk za předpokladu, že originál uschováte výhradně pro účely zálohování nebo archivace.

3. Vyloučení záruky

Software je licencován s vyloučením jakýchkoliv záruk. Případné výslovné nebo implikované záruky nebo garance, zvláště pak záruka, že je software vhodný pro všechny Vámi zamýšlené účely, jsou vyloučeny, pokud s Vámi výslovně nebyla v souvislosti s výše uvedeným uzavřena dohoda. Na vaší straně nevzniká žádný nárok na odstranění chyb nebo na jinou technickou podporu na základě implikování námi poskytnutého software.

4. Omezení odpovědnosti

Neodpovídáme za škody, které vznikly Vám nebo třetím osobám díky instalaci nebo šíření software, pouze pokud by tyto škody byly důsledkem úmyslného nebo hrubě nedbalého jednání našich orgánů nebo vedoucích pracovníků. V každém případě je vyloučena naše odpovědnost za ušlý zisk, ztrátu dat a následné nebo nepřímé škody jakéhokoliv druhu.

5. Závaznost licence

Licenční podmínky zůstávají i v případě právní neúčinnosti jednotlivých bodů závazné v ostatních částech. Licence automaticky zaniká, pokud zde předkládané licenční podmínky nedodržíte nebo s nimi nesouhlasíte. V případě ukončení licence jste povinni smazat, příp. zničit veškeré kopie software. Jste odpovědni za jakékoliv škody, které nám porušením těchto licenčních podmínek vzniknou.

6. Užité právo

Je uplatňováno české hmotné právo s vyloučením jakéhokoliv kolizního práva. Jste-li obchodník, je místem soudu Hradec Králové.

7. Upozornění

Víte, že

Subscribe newsletter