We produce fluid power solutions

Současnost a trendy ve filtrační technic

Rozhovor s panem Matthiasem Jungem, Produkt manažerem pro filtrační techniku ARGO-HYTOS.

Na první pohled se u hydraulických filtru v posledních letech nic nezmenilo. Nebo je to jen klamný dojem?

Skutecne by se mohlo zdát, že se u standardních filtru nic nezmenilo. Vnejší pohled však klame. Pri bližším zkoumání zjistíte, že co se týká vlastností a parametru, udelal se velký kus práce.
Duležitými parametry filtracní vložky jsou kapacita jímání necistot, jemnost filtrace a tlaková ztráta. Pokud mela filtracní vložka s jemností 10 µm(c) v roce 2000 specifickou kapacitu jímání necistot cca 6 mg/cm2, zvetšila se tato kapacita na více než dvojnásobek na cca 14 mg/cm2. Zároven tlaková ztráta klesla až o 50 %.
Zvyšování výkonnosti filtru stejné konstrukcní velikosti má pro zákazníky celou radu výhod: delší intervaly výmeny filtracních vložek, lepší cistota oleje, vyšší jmenovitý prutok pri zachování délky intervalu výmeny filtru, dále možnost používat menší, a tím financne méne nákladné, filtry. To vše šetrí životní prostredí a zdroje.

Cím se vyznacuje dobrý hydraulický filtr?

Filtracní vložky jsou komplexní hydraulické komponenty, u kterých nelze pouhým pohledem rozeznat jejich kvalitu a výkon. Vedle již zmínených parametru, jako jsou kapacita jímání necistot, jemnost filtrace a tlaková ztráta, hrají duležitou roli ješte parametry odolnost proti únavové deformaci filtracního materiálu trvalým prutokem kapaliny, stabilita vložky proti zborcení zvýšeným tlakovým spádem a chemická odolnost vuci všem bežným hydraulickým médiím.
Úcinnost filtrace filtracní vložky, udávaná jako jemnost filtrace, je rozhodující pro cistotu oleje v systému po celou dobu provozu.
Únavová odolnost filtracního materiálu zarucuje cistotu oleje po celou dobu životnosti vložky i pri promenlivém prutokovém zatížení.
Vysoká kapacita jímání necistot umožnuje dlouhé intervaly výmeny filtracní vložky, pokud bude mít vložka zároven dostatecnou odolnost proti únavové deformaci a odolnost proti deformaci vlivem zvýšeného tlakového spádu.
Dobrá stabilita vložky je zárukou, že pri castých studených startech, kdy je kvuli vysoké viskozite hydraulického oleje filtracní materiál silne zatežován, zustanou filtracní vložky neporušené a funkcní.
Napodobené filtracní vložky jsou vetšinou presnou kopií originálu, pokud se týká rozmeru. Údaje o úcinnosti filtrace se ale podstatne liší od tech, které vykazují originální filtracní vložky, což pri bežném pohledu bohužel není videt. Pouze v laboratori, na vhodných zkušebních stavech a pomocí zkoušek filtru podle ISO norem lze prokázat rozdíly mezi napodobenými a originálními filtracními vložkami.

Jaké jsou dnes požadavky zákazníku kladené na výrobce filtru?

Požadavky zákazníku jsou ruzné. Trend však smeruje k delším intervalum výmeny filtru, k nižší tlakové ztráte a k odolnosti vuci širšímu spektru hydraulických médií, jako jsou napr. biologicky odbouratelné hydraulické oleje.
Zvláštní požadavky vyžadují speciální rešení, jako napr. filtracní vložky pro prevodovky CVT s extrémní únavovou odolností filtracního materiálu, filtracní vložky schopné absorbovat vodu pri problémech s vodou v oleji nebo elektricky vodivé filtracní vložky pro použití nevodivých nebo jen lehce vodivých druhu oleju.
Již nekolik let pozorujeme nový trend - tendenci ústupu standardních filtru a uprednostnování filtru, prizpusobených požadavkum a aplikacím zákazníka. Díky dumyslné integraci ruzných funkcí do jednoho filtru nebo integrací filtru do systému, napr. do hydraulické nádrže, je také vytvorena vstupní bariéra, která díky vysoké technické nárocnosti znesnadní nebo na základe ochranných práv znemožní kopírování. Tak je zajišteno stálé používání originálních náhradních filtracních vložek a dosažení požadované cistoty oleje po celou dobu používání filtru. To umožní také prodloužení doby záruky, zajistí obrat v After Sales a zlepší vazbu na zákazníka.

V nejbližší dobe se zacnou ve vetší míre používat nové typy hydraulických oleju. V této souvislosti se neustále hovorí o problémech, které vznikají z duvodu nedostatecné elektrické vodivosti. Mužete nám tento fenomén krátce popsat?

Vodivost oleje závisí na druhu oleje a doplnkových prísad (aditiv). Trend smeruje k vysoce rafinovaným základním olejum a výsledkem jsou lepší technické vlastnosti, jako napr. vyšší odolnost proti stárnutí. Zároven však tyto oleje vykazují velmi nízkou vodivost. Vedle vlastního oleje mají na vodivost podstatný vliv také aditiva. Cím nižší je podíl kovových organických aditiv, tím nižší je také vodivost oleje. U soucasných hydraulických oleju se casto používá  dialkyl-dithiofosfát zinku (ZDDP), který chrání proti opotrebení a korozi, pusobí zároven jako antioxidant, ale je považován za zdraví škodlivý. Proto se napr. u oleju, nezatežujících životní prostredí, od této prísady upouští, címž klesá vodivost a zvyšuje se riziko vzniku elektrostatických náboju. 
Pokud zarízením proudí nevodivý nebo jen lehce vodivý hydraulický olej, vytvárí se na kontaktních plochách mezi olejem a nevodivým povrchem, jako jsou napr. tkanina filtru nebo hadice, elektrický náboj. Tento náboj vzniká díky trení dvou nevodivých povrchu. Díky nízké vodivosti materiálu nemuže dojít k vyrovnání elektrického náboje a tak dochází k jeho akumulaci. Po dosažení kritické velikosti náboje dojde k elektrickému jiskrovému výboji a vyrovnání potenciálu. Velikost výboju se zvyšuje s klesající vodivostí materiálu a zvyšující se rychlostí proudícího oleje.

Jaké mají úcinky elektrostatické výboje na filtr?

Soucasný filtracní materiál muže být v dusledku jiskrových výboju a s tím spojených vysokých teplot doslova znicen. Ve vložkách vznikají díry, kterými mohou na cistou stranu procházet velké znecištující cástice. To vede k silnému opotrebení funkcních cástí hydraulických mechanizmu, k funkcním poruchám a až k výpadkum zarízení.
Vysoké teploty, vznikající jiskrovými výboji, vedou však i k rychlejšímu stárnutí oleje, tedy ke zhoršování vlastností oleje a ke zkracování jeho životnosti. Vznikající produkty stárnutí oleje zase zkracují životnost filtracních vložek. Elektrostatické výboje mohou také poškodit elektronické rídící jednotky zarízení.

Jak by mohlo vypadat rešení tohoto problému z hlediska filtru?

Aby nebyl elektrický náboj, vznikající prutokem oleje filtracním materiálem, príliš velký, musí docházet k jeho trvalému odvádení. Proto byla vyvinuta speciální konstrukce filtracní vložky, kterou jsme prihlásili jako patent. Cást filtracního materiálu odvádí vznikající elektrostatický náboj a tak úcinne zabranuje vzniku nicivých jiskrových výboju.

Jak je to s náklady?

Ve srovnání s náklady na opravy a na údržbu, nepríjemnostmi pri výpadku zarízení a ušlým ziskem behem doby odstávky zarízení jsou vícenáklady na nové filtracní vložky EXAPOR(r)SPARK PROTECT mizivé.

Jakou užitnou hodnotu nabízí konkrétne EXAPOR(r)SPARK PROTECT zákazníkovi?

100 % zabránení vzniku nicivých jiskrových výboju ve filtracním materiálu garantuje vynikající cistotu oleje po celou dobu používání a to pri maximální bezpecnosti provozu a optimální životnosti jak filtracních vložek, tak hydraulického média.
Filtracní vložky jsou kompatibilní se standardními filtracními vložkami jako napr. EXAPOR®MAX 2 a nevyžadují žádnou prestavbu nebo dodatecná opatrení na filtru a v hydraulickém systému. Všechny ostatní výkonové parametry filtru zustávají nezmeneny.
Filtracní vložky EXAPOR®SPARK PROTECT reší problém vzniku elektrostatických výboju. Proto doporucujeme nasadit tyto nové filtracní vložky, pokud je elektrická vodivost používaného hydraulického oleje nižší než 500 pS/m. Je-li vodivost vyšší, používají se napr. již léta osvedcené filtracní vložky EXAPOR®MAX 2.

Pred nekolika lety se v hydraulické filtraci objevil trend, smerující od prvku k systémovým rešením. Je tato éra již minulostí, a nebo je stále aktuální?

Trend k systémovému rešení se nezastavil. S rostoucím významem managementu Supply Chain u výrobcu stroju a zarízení smeruje trend naprosto jasne ke komplexním rešením v dodavatelském retezci. K tomu patrí funkcní a systémová integrace se zvláštním durazem na redukci rozhraní a výroba predmontovaných a odzkoušených funkcních jednotek.

Sací filtr, vytvorený podle zákaznické specifikace, vcetne tlakového ventilu pro mazací okruh, tlakového spínace, teplotního cidla s modulárním, patentovaným pripojovacím systémem, prizpusobený jakémukoliv zástavbovému prostoru, dodávaný kompletne predmontovaný, nárocné montážní práce znacne usnadní.
Abychom mohli rychle reagovat na zmeny na odberatelském trhu, na stoupající požadavky na kvalitu a rozmanitost nových produktu, jsou pro nás velmi duležité vztahy mezi zákazníkem a dodavatelem. Dlouhodobá spolupráce predpokládá otevrenou výmenu informací a vzájemnou duveru. Trvalý úspech vede k vytvorení oboustranne výhodného partnerského vztahu, oznacovaného také jako "win-win".

Subscribe newsletter