We produce fluid power solutions

ARGO-HYTOS nasazuje laťku zaváděním EXAPOR®MAX 2 ve větrných elektrárnách

Konkurenční výhoda díky inovativnímu vývoji pro výrobce a provozovatele větrných elektráren nebo jejich systémů

EXAPOR®MAX 2

Grafická simulace tlakových poměrů ve skladu filtrační vložky (na průřezu). Je zde vidět obrys skladu zobrazený černě a bíle pak podpůrná tkanina.

Ochranná známka ARGO-HYTOS

Jako jeden z vedoucích světových výrobců inovačních řešení pro hydraulický průmysl otevřela společnost ARGO-HYTOS zavedením EXAPOR®MAX 2 novou kapitolu v dějinách hydraulické filtrace.
Motivací vývoje nové generace filtračních vložek EXAPOR®MAX 2 byly požadavky provozovatelů strojů mobilní a průmyslové hydrauliky jakož i podnikatelů z branže větrných elektráren po stále větší disponibilitě strojů, delších intervalech údržby, výhodnějších náhradních dílech a nižších provozních nákladech.

Významné snížení tlakové ztráty, zlepšení kapacity jímání nečistot
Pro zlepšení hustoty výkonu filtru je vedle zvyšování kapacity jímání nečistot třeba i snížit tlakové ztráty.

Pomocí simulací proudění se podařilo získat poznatky o stavech v kanálech mezi sklady. Byly definovány a optimalizovány faktory, které rozhodujícím způsobem ovlivňují tlakovou ztrátu ve skládaném filtračním materiálu. Výsledkem je speciální technika tkaní při výrobě nové hybridní tkaniny, která zaručí optimální stabilní otevření kanálů. Tlaková ztráta ve skladu se tím redukuje až o 50%. Obdivuhodným způsobem bylo možno poznatky, získané touto simulací, převést do praxe a potvrdit je četnými pokusy.
Redukce tlakové ztráty ve filtrační vložce až o 40% při zachování průtoku znamená na druhou stranu, že s filtračními vložkami EXAPOR®MAX 2 lze realizovat za dané tlakové ztráty vyšší průtok o jedno až 65%.
Do budoucna lze při dimenzování hydraulických zařízení, podle typu nasazení, používat menší typové řady filtrů a tím ušetřit hmotnost, zdroje a náklady.
U existujících zařízení dochází k tomu, že díky snížení tlakové ztráty se obtokový ventil, sloužící k ochraně filtračních vložek, otevírá častěji a na kratší dobu. Tím se obtokem dostane na stranu čistého oleje méně částic a nebezpečí funkčních poruch z důvodu nepřefiltrovaného oleje se podstatně sníží.
Funkčně optimalizovaná konstrukce nového třívrstvého filtračního materiálu se skládá ze skleněných a polyesterových vláken  různé hrubosti. Tato směs materiálů nového druhu ve filtračních materiálech pro hrubou i finální filtraci filtračními vložkami EXAPOR®MAX 2 podstatně přispívá ke zlepšení jímavosti nečistot, která by se např. ve filtrační třídě 5 μm(c) mohla zvýšit až o 60%.
Mimořádně nízký diferenciální tlak a vysoká jímavost nečistot filtračních vložek
EXAPOR®MAX 2 umožňují delší intervaly údržby a vynikající vlastnosti při studeném startu.

Filtrační vložky, které vyhovují nejvyšším nárokům při měnících se průtocích
Filtrační vložky jsou podle způsobu užití vystaveny silné zátěži na základě změny směru ohybového napětí, vyvolané kolísáním průtoku a tlaku – jako např. v hydraulických zařízeních pro nastavování vrtule. Díky kolísání průtoku se u filtrační vložky projevují změny diferenciálního tlaku, což vede k výše zmíněné změně směru ohybového napětí.

Tkanina, vyvinutá a patentovaná u ARGO-HYTOS, se skládá ze směsi vláken ušlechtilé oceli a polyesteru, čímž jsou využity přednosti kovových i umělohmotných tkanin a nevýhody čistých kovových i umělohmotných tkanin lze potlačit. Vlákna ušlechtilé oceli, uspořádaná v podélném směru, zabezpečí úplné odvedení elektrostatického náboje, čímž se účinně zamezí poškození filtračního materiálu a s tím spojenému zhoršení čistoty oleje. Polyesterová vlákna, uspořádaná příčně ke kovovým vláknům, zaručují optimální mez únavy při střídavém napětí v ohybu a zamezují tak únavovým lomům.
Zlepšené vlastnosti průtokové únavy, stabilita rozdílu tlaků a bezpečné odvedení elektrostatického náboje význačně přispívají k dlouhé životnosti filtrační vložky.

Zavedení ochrany proti napodobování jako zabezpečení větrných elektráren
Plášť z umělé hmoty, přetažený přes poskládaný filtrační materiál metodou tepelného smršťování, slouží kromě zlepšení technických aspektů i ke zlepšení optického hlediska, což ještě podtrhuje kvalitu výrobku. Plášť z umělé hmoty lze přizpůsobit specifikacím zákazníka a podle jeho přání ho potisknout. Všechny filtrační vložky EXAPOR®MAX 2 budou v budoucnosti opatřeny tímto prvkem, čímž se významně zvýší hodnota zpětné identifikace filtrační vložky.

Originály se pak dají velmi lehce rozpoznat od kopií.
Všichni provozovatelé strojů, kteří kladou důraz na kvalitu a bezpečnost, tak získají možnost, zkontrolovat jednoduchým způsoben autenticitu filtrační vložky.
Toto opatření je jedním z mnoha, které jsou obsahem konceptu ochrany proti napodobování, jež má výrobky chránit a zákazníkovi pomáhat.

Přednosti používání technologie filtračních vložek EXAPOR®MAX 2:  

  • Používání filtračních vložek EXAPOR®MAX 2 s vylepšenou strukturou filtračního materiálu vede ke zvýšení bezpečnosti provozu. Riziko náhlých výpadků či prostojů stroje díky časově náročným a nákladným činnostem údržby tak lze snížit na minimum.
  • Ve spojení se značným zvýšením kapacity jímání nečistot je možné i prodloužení lhůty pro výměnu filtru. U stávajících strojů s pevně stanovenými intervaly údržby se tak zvýší rezerva pro prostoj stroje a tím i bezpečnost provozu.
  • Díky zlepšení čistoty oleje se prodlouží doba opotřebení komponent a životnost hydraulického a mazacího oleje.
  • Značné snížení tlakové ztráty při současném zvýšení kapacity jímání nečistot vede k vyšší hustotě výkonu, která podle druhu aplikace dovoluje použití menších filtrů.
  • V boji proti výrobním pirátům je potištěný umělohmotný plášť filtračních vložek EXAPOR®MAX 2 důležitým prvkem pro vybudování a zabezpečení strategického obchodu s náhradními díly.

Vše toto dohromady vede ke snižování nákladů na provoz a údržbu a ke zvyšování produktivity a efektivity strojů a zařízení větných elektráren.

More Technical Details about the products

Download Images

Subscribe newsletter